Astronautikos šedevrai

SaturnVSLS Apollo

Space Shuttle ir Apollo – nuostabios ir greitos žmogaus rankų mašinos

Apollo misijos

Jaunoji (dar nesiekianti žmogaus gyvenimo vidutinės trukmės) astronautika sukūrė nuostabiai galingų ir greitų mašinų. Tiesa, iššūkiniai reklamistai jose neįžiūri nei „aukštųjų technologijų“, nei išradingų konstruktorių nuopelnų, tik pastebi tuometines kompiuterines sistemas neprilygstant nūdieniams išmaniesiems i-fonams. Tačiau tokios mašinos kaip „Apollo“ mėnuliniai moduliai (1965-72) ir Space Shuttle‘ai (kosminės šaudyklės 1977-2011) tebėra nepralenkti technikos šedevrai.

SaturnVSLS Apollo

Saturn V – galingiausias sukurtas startūnas, skraidinęs Apollo erdvėlaivius į Mėnulį. Dešinėje – konstruojamas SLS startūnas

Mėnulinis modulis pasižymėjo didele pažanga: 14,7 t konstrukcijoje pavyko sukomponuoti ir tūpimo (straipsnis „Mėnulėjimas“), ir pakilimo nuo Mėnulio bei grįžimo Žemėn įrenginius. 45 t erdvėlaivis (straipsniai „Apollo“) turėjo tris modulius: pagrindinį (su varytuvu ir 16 varytuviukų), įgulos (trims astronautams ir 12 varytuviukų) bei mėnulinį (dviems). Talentingai sukurtos ir išbandytos technikos dėka (apie 400 tūkst specialistų) puikiai pavyko 6 ekspedicijos, tik viena sutriko (straipsnis „Šaunusis dvyliktukas“), bet astronautai laimingai grįžo. Mėnulapy pažymėtos visos liekanos (mėnulėjimo moduliai, važiuokliai ir kt), išskyrus „Apollo-10“, tebelekiantį aplink Saulę, ir -11-jį (dar niekas neaptiko).

Beje, startūnas „Saturn-5“ (V. von Braun kūrinys) turėjo galingiausius F-1 varytuvus (9,1 t o3,76×5,3 m 7,7 MN 32 mln AJ = 23,6 GW galios – kaip 200 Kauno HES). Visa technika ir ekspedicijos kainavo 28 mlrd USD (šiandienos kainomis – 288 mlrd); vien N. Armstrong skafandras (21 sluoksniai sintetikų, gumų ir metalizuotų poliesterų) – 700 tūkst USD. Pats Neilas 1985-ais su E. Hillary ir S. Fosset turėjo ekspediciją į Žemės Šiaurės Polių, o apie save pasisakė kritiškai: „Aš esu ir liksiu baltarankis nevykęs inžinierius, gimęs pagal 2-jį termodinamikos dėsnį“.

Space Shuttle STS-51-L

Astronautų žmoniškąjį menkumą ir didybę bei būseną 2000-tonėje neapsakomai virpančioje ir gaudžiančioje (iki 194 dB) machinoje atspindi jų pokalbių įrašai. Pacituosime 198 s trukmės įrašą startuojant „Challenger“ 1986 sausio 28 dieną (2 min 5 s iki atsiplėšiant nuo Žemės ir 1 min 13 s greitėjančiai lekiant iki žūties), misija STS-51-L:
CDR…Scobee
PLT…Smith
MS 1…Onizuka
MS 2…Resnik
Time Crew Crew – laikas įgulai
(Min:Sec)…Position Comment – (min:s)…padėties komentaras
T-2:05…MS 2…Would you give that back to me? – Ar jūs skirtumėte tai man?
T-2:03…MS 2…Security blanket – saugumo antklodė
T-2:02…MS 2…Hmm
T-1:58…CDR…Two minutes downstairs; you gotta watch running down there? – dvi minutės žemyn; ar pradedat stebėti veikimą?
(NASA: Two minutes till launch) – dvi minutės iki starto
T-1:47…PLT…OK there goes the lox arm – viskas gerai su deguonies rankove
(NASA: Liquid oxygen supply arm to ET) – suskystinto deguonies tiekimas baigiasi
T-1:46…CDR…Goes the beanie cap – užsidaro mažas dangtis
(NASA: Liquid oxygen vent cap) – suskystinto deguonies sklendė užsidarė
T-1:44…MS 1…Doesn‘t it go the other way? – ar nevyksta kitaip?
T-1:42…Laughter – kvatojimas
T-1:39…MS 1…Now I see it, I see it – dabar jau matau
T-1:39…PLT…God I hope not Ellison – tikiuosi, Elisonas (Onizuka) nėra dievas
T-1:38…MS 1…I couldn‘t see it moving; it was behind the center screen – aš negalėjau matyti, nes užstoja centrinis skydas
(NASA: Obstructed view of liquid oxygen supply arm) – sutrikdytas deguonies rankovės vaizdas
T-1:33…MS 2…Got your harnesses locked? – ar jūsų įtaisai dar užrakinti?
(NASA: Seat restraints) – atrama prilaikoma
T-1:29…PLT…What for? – dėl ko?
T-1:28…CDR…I won‘t lock mine; I might have to reach something – nenorėčiau prirakinimo, kad galėčiau kai ką pasiekti
T-1:24…PLT…Ooh kaaay – viskas gerai
T-1:04…MS 1…Dick‘s thinking of somebody there – Diko galvosena apie kaž ką
T-1:03…CDR…Uhuh
(NASA: One minute till launch) – viena minutė iki starto
T-52…MS 2…Cabin pressure is probably going to give us an alarm – slėgis kabinoje gali kelt pavojų
(NASA: Caution and warning alarm. Routine occurence during prelaunch) – atsargumo ir perspėjimo signalas. Rutininis priešstartinis reiškinys
T-50…CDR…OK
T-47…CDR…OK there
T-43…PLT…Alarm looks good – signalas atrodo geras
(NASA: Cabin pressure is acceptable) – slėgis kabinoje priimtinas
T-42…CDR…OK
T-40…PLT…Ullage pressures are up – trūkstami slėgiai didėja
(NASA: External tank ullage pressure) – išoriniame bake trūksta slėgio
T-34…PLT…Right engine helium tank is just a little bit low – dešiniojo varytuvo helio bakas yra mažumėliu žemiau
(NASA: SSME supply helium pressure) – sistema tiekia helio slėgį
T-32…CDR…It was yesterday, too – taip buvo ir vakar
T-31…PLT…OK
T-30…CDR…Thirty seconds down there – beliko trisdešimt sekundžių
(NASA: 30 seconds till launch) – 30 s iki starto
T-25…PLT…Remember the red button when you make a roll call – priminkite raudoną mygtuką žiediniam ryšiui
(NASA: Precautionary reminder for communications configuration) – atsarginis priminimas dėl ryšių formos
T-23…CDR…I won‘t do that, thanks a lot – aš taip nesielgiu, labai dėkoju
T-15…CDR…Fifteen – penkiolika
(NASA: 15 seconds till launch) – 15 s iki starto
T-6…CDR…There they go guys – darosi juokinga
(NASA: SSME Ignition) – sistemos sužadinimas
MS 2…All right – viskas tvarkoje

Space Shutlle STS-51-L startas

T+1…PLT…Here we go – mes jau judam
(NASA: Vehicle motion) – startūno pajudėjimas
T+7…CDR…Houston, Challenger roll program – Hjuston, Čelendžeris pradeda programą
(NASA: Imitation of vehicle roll program) – startūno programos pradžios imitacija
T+11…PLT…Go you Mother
T+14…MS 1…LVLH
(NASA: Reminder for cockpit switch configuration change. Local vertical/local horizontal) – priminimas dėl kabinos jungiklio pakeitimo. Vietos vertikalė/vietos horizontalė
T+15…MS 2…(Expletive) hot – (atsiprašant) karšta
T+16…CDR…Ooohh-kaaay
T+19…PLT…Looks like we‘ve got a lotta wind here today – atrodo, gavom vėjo čia šiandien
T+20…CDR…Yeah
T+22…CDR…It’s a little hard to see out my windows here – kiek sunkoka žiūrėti pro langus
T+28…PLT…There’s ten thousand feet and Mach point five – jau 10 tūkst pėdų ir 0,5 Macho (NASA: Altitude and velocity report) – aukščio ir greičio pranešimas
T+30…Garble – suklysta
T+35…CDR…0,9 (NASA: Velocity report, 0.9 Mach) – greičio pranešimas – 0,9 Macho
T+40…PLT…There’s Mach one – jau vienas Machas (NASA: Velocity report, 1.0 Mach) – greičio pranešimas – 1,0 Machas
T+41…CDR…Going through nineteen thousand – jau per 19 tūkstančių
(NASA: Altitude report, 19000 ft) – aukščio pranešimas – 19000 pėdų
T+43…CDR…OK we’re throttling down – mes lyg droseliuojam (NASA: Normal SSME thrust reduction) – normalus sistemos stūmos mažinimas
T+57…CDR…Throttling up – jau didėja (NASA: Throttle up to 104 % after max dynamic pressure) – droseliuojam iki 104 % nuo didžiausio dinaminio slėgio
T+58…PLT…Throttle up – tebedroseliuoja
T+59…CDR…Roger – supratau
T+60…PLT…Feel that mother go – jaučiu motinišką vyksmą
T+60…Woooohoooo
T+1:02…PTL…35000 going through one point five – 35000 pereinant pusantro macho (NASA: Altitude and velocity report, 35000 ft, 1.5 Mach) – aukščio ir greičio pranešimas, 35000 pėdų, 1,5 macho
T+1:05…CDR…Reading four eighty six on mine – skaityk ketvirtąjį aštuoniasdešimt šeši minty
(NASA: Routine airspeed indicator check) – rutininė oro greičio indikatoriaus patikra
T+1:07…PLT…Yep, that‘s what I‘ve got too – taip, ką aš ir minėjau
T+1:10…CDR…Roger, go at throttle up – supratau, droseliuokim toliau
(NASA: SSME at 104 percent) – sistema – ties 104 procentais
T+1:13…PLT…Uhoh – kaž kas negerai
T+1:13…LOSS OF ALL DATA – visų duomenų pabaiga

Space Shutlle STS-51-L suirimas

Pabaigą lėmė startūno suirimas dėl dešiniojo greitintuvo sandariklio gedimo ir išorinio bako struktūros lūžimo. Sprogimo kaip tokio nebuvo, – tolesnis irimas vyko nuo aerodinaminių perkrovų, daugeliui įrenginių dar tebeveikiant. Greitintuvus net teko sunaikinti avariniu būdu, gi įgulos gelbėjimo avarinė sistema nebuvo sukurta.

Suradus ir iškėlus kabiną konstatuota, jog M.Smith, E.Onizuka ir J.Resnik išgyveno startūno irimą (spėjo įsijungti personalinį oro tiekimą). Tyrimo komisija pripažino NASA aplaidžiai nesirūpinus greitintuvų (Morton Thiocol gamybos) potencialiais defektais ir net konstruktorių įspėjimu dėl to ryto šalto oro.

Dešinio greitintuvo guminis sandariklis prarado tamprumą ir startūnui tik pradėjus kilti (T+06) praleido 2760o C degimo dujų nuotekį (vaizdo kamera užfiksavo pilkų dūmų čiurkšlę). T+58 jau plykstelėjo ugnies liepsna, kurios šleifas nukrypo į išorinį baką. T+64 iš bako pradėjo tekėti vandenilis; T+72 suiro dešinio greitintuvo tvirtinimo struktūra, dar po sekundės atsikabino bakas ir trenkėsi į deguonies talpyklą.

Maždaug 15 km aukštyje dėl 20 g perkrovų suiro dauguma konstrukcijų, gi kabina su astronautais iš inercijos pasiekė 20 km ir pradėjo kristi. Žmonės joje dar galėjo būti gyvi, bet trenkusis 333 km/h greičiu į vandenį (apie 200 g perkrova) – jau nebe.

Space Shutlle STS-107

Shuttle programa buvo sustabdyta 32 mėnesiams, o 2003 vasario 1 dieną grįždama Žemėn po 16 parų lėkio 63 km aukštyje suiro „Columbia“, misija STS-107. Priežastis – erdvėlaivio perkaitimas dėl terminės izoliacijos pažeidimo 41×42 cm plote, įvykusio startuojant. Tiriant rasti net 84 fragmentai, o ant žuvusių astronautų – suirę drabužiai.

edu_shuttle_launch_sts-117 Space Shuttle

Misija STS-117 prasideda – kyla Space Shuttle

Šatlas tapo pirmuoju nevienkartiniu erdvėlaiviu, gebančiu grįžti Žemėn lėktuvine sklendimo trajektorija. 80 t 37 m ilgio 24 m delta formos sparnu ir 5,2×4 m fiuzeliažu konstrukcijos priekyje buvo 71,5 m3 kabina 2-8 astronautų įgulai. Trys skysto H2 skysto O2 varytuvai teikė 5 MN stūmą; starto metu buvo prijungiami didžiulis 757 t kuro bakas ir du greitintuvai po 585 t bei 14,7 MN. Sudeginę kurą jie iš 45 km aukščio parašiutais nuleidžiami į vandenyną pakartotinam naudojimui.

O išorinis kuro bakas 100 km aukštyje atsijungdavo ir krisdamas sudegdavo atmosferoje. Grįždamas Žemėn erdvėlaivis apsisukdavo 180o ir lėtinosi varytuvais, jau 120 km aukštyje kaisdamas iki 1300o C bei tūpė į taką 360 km/h greičiu stabdomas parašiutais.

Iš viso 5 šatlai lėkė 135 kartus, įgulose dalyvaujant 355 astronautams ir kosmonautams (306 vyrams ir 49 moterims). Daugiausiai – 39 kartus startavęs, kosmose išbuvo 365 paras – žemiškus metus (suminis laikas 365 paros, 22 val. 39 min. 33 s) – „Discovery“ vidutiniškai po 776 mln USD (dabartinėm kainom, vienas šatlas 1,7 mlrd, o visa programa 200 mlrd).


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *